Languages

Duurzaam ondernemen

Strategie

In onze duurzaamheidsstrategie verbinden we ons ertoe:

  1. deel te nemen aan een doordachte ontwikkeling van de steden om de leefomgeving van de burgers, meer bepaald van de huurders, te verbeteren door gemengde en maatschappelijke duurzame stadswijken te bevorderen;

  2. de energieprestaties en het comfortniveau van onze gebouwen te verbeteren en daarbij een ecologisch antwoord op lange termijn in te bouwen in de levenscyclus van onze gebouwen;

  3. duurzame ontwikkeling zo veel mogelijk toe te passen binnen de grenzen van de economische rendabiliteit, om financieel rendabel te zijn.

De middelen die wij hiervoor aanwenden zijn innovatie, investering en dialoog met onze stakeholders.

Het 30³-project

Omwille van risico’s gegenereerd door klimaatverandering hebben wij beslist om onze ambities inzake duurzaamheid te verhogen.  Het strategisch denkproces van dit jaar heeft geleid tot het ambitieus project om de energie-intensiteit van de portefeuille met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) te verminderen tegen 2030 om zo 130 kWh/m² te bereiken.

Deze doelstelling werd vastgelegd volgens de science-based targets-methodologie. De te leveren inspanningen  die bijdragen tot de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, konden aldus geobjectiveerd worden.  Het vloeit voort uit onze vvele initiatieven inzake duurzaamheid  en is een actieve aanpak van de Overeenkomst van Parijs, afgesloten op COP21.

Dit bedrijfsproject heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, maar betreft ook alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden zoals verkopen en verwervingen, projectontwikkeling, projectbeheer en het dagelijks beheer van de gebouwen. Rekening houdend met de volledige levenscyclus van de gebouwen, zal enkel met een allroundbenadering de vooropgestelde doelstelling kunnen bereikt worden.

Onze activiteiten sluiten aan bij een ruimer kader en we stemmen onze strategie af op de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG) van de Verenigde Naties in het vooruitzicht van 2030.

Strategy