Languages

ESG

Strategie

Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leefen werkomgevingen ter beschikking te stellen aan haar partners-huurders, rechtstreeks ten voordele van de gebruikers. Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie:

  1. het bevorderen binnen hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen, van uitwisselingen die welzijn en inspiratie creëren door middel van prestaties die anticiperen op de noden en aspiraties van hun bewoners;

  2. animeren van een inspirerende werk- en leefomgeving ten dienste van een spannend bedrijfsproject;

  3. haar aandeelhouders de kans bieden om maatschappelijk verantwoorde langetermijninvesteringen te realiseren met weinig risico en een terugkerende, voorspelbare en groeiende inkomstenstroom die zowel het dividend als het rendement voor de gemeenschap voedt.

Naast de hierboven vermelde stakeholders profiteert ook de hele gemeenschap in grote mate van de diensten van Cofinimmo in een groot aantal domeinen, zowel in de wereld van de zorg, als in de arbeidswereld, of gewoon op plekken waar wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering en renovatie van openbare en semi-openbare activa, via grootschalige projecten in publiek-private samenwerking.

Het ESG-beleid van Cofinimmo is afgeleid van haar missie. Als belangrijke vastgoedspeler in Europa zet Cofinimmo zich al meer dan tien jaar in voor een globaal ESG-beleid.

Het 30³-project

Omwille van risico’s gegenereerd door klimaatverandering hebben wij beslist om onze ambities inzake duurzaamheid te verhogen.  Het strategisch denkproces van dit jaar heeft geleid tot het ambitieus project om de energie-intensiteit van de portefeuille met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) te verminderen tegen 2030 om zo 130 kWh/m² te bereiken.

Deze doelstelling werd vastgelegd volgens de science-based targets-methodologie. De te leveren inspanningen  die bijdragen tot de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, konden aldus geobjectiveerd worden.  Het vloeit voort uit onze vvele initiatieven inzake duurzaamheid  en is een actieve aanpak van de Overeenkomst van Parijs, afgesloten op COP21.

Dit bedrijfsproject heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, maar betreft ook alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden zoals verkopen en verwervingen, projectontwikkeling, projectbeheer en het dagelijks beheer van de gebouwen. Rekening houdend met de volledige levenscyclus van de gebouwen, zal enkel met een allroundbenadering de vooropgestelde doelstelling kunnen bereikt worden.

Een duurzaam financieel kader

Naast een duurzaamheidsbeleid, wenst Cofinimmo ook verder te gaan met een green and social financieringsbeleid, zoals de uitgifte van haar eerste green & social bonds in 2016 en haar eerste green & social loan in 2019. In dit kader heeft zij in november 2020 haar eerste duurzame benchmarkobligatie uitgegeven. De opbrengst van deze uitgifte zal worden gebruikt om activa te (her)financieren in overeenstemming met het Cofinimmo Sustainable Finance Framework van mei 2020.

17 doelstellingen van de Verenigde Naties om onze wereld te veranderen

Cofinimmo laat haar activiteiten aansluiten bij een ruimer kader en stemt haar strategie af op de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties in het vooruitzicht van 2030.

Strategy