Languages

MVO

Strategie

Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leefen werkomgevingen ter beschikking te stellen aan haar partners-huurders, rechtstreeks ten voordele van de gebruikers. Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie:

  1. het bevorderen binnen hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen, van uitwisselingen die welzijn en inspiratie creëren door middel van prestaties die anticiperen op de noden en aspiraties van hun bewoners;

  2. animeren van een inspirerende werk- en leefomgeving ten dienste van een spannend bedrijfsproject;

  3. haar aandeelhouders de kans bieden om maatschappelijk verantwoorde langetermijninvesteringen te realiseren met weinig risico en een terugkerende, voorspelbare en groeiende inkomstenstroom die zowel het dividend als het rendement voor de gemeenschap voedt.

Naast de hierboven vermelde stakeholders profiteert ook de hele gemeenschap in grote mate van de diensten van Cofinimmo in een groot aantal domeinen, zowel in de wereld van de zorg, als in de arbeidswereld, of gewoon op plekken waar wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering en renovatie van openbare en semi-openbare activa, via grootschalige projecten in publiek-private samenwerking.

Het ESG-beleid van Cofinimmo is afgeleid van haar missie. Als belangrijke vastgoedspeler in Europa zet Cofinimmo zich al meer dan tien jaar in voor een globaal ESG-beleid.

Het 30³-project

Omwille van risico’s gegenereerd door klimaatverandering hebben wij beslist om onze ambities inzake duurzaamheid te verhogen.  Het strategisch denkproces van dit jaar heeft geleid tot het ambitieus project om de energie-intensiteit van de portefeuille met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) te verminderen tegen 2030 om zo 130 kWh/m² te bereiken.

Deze doelstelling werd vastgelegd volgens de science-based targets-methodologie. De te leveren inspanningen  die bijdragen tot de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, konden aldus geobjectiveerd worden.  Het vloeit voort uit onze vvele initiatieven inzake duurzaamheid  en is een actieve aanpak van de Overeenkomst van Parijs, afgesloten op COP21.

Dit bedrijfsproject heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, maar betreft ook alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden zoals verkopen en verwervingen, projectontwikkeling, projectbeheer en het dagelijks beheer van de gebouwen. Rekening houdend met de volledige levenscyclus van de gebouwen, zal enkel met een allroundbenadering de vooropgestelde doelstelling kunnen bereikt worden.

Een duurzaam financieel kader

Cofinimmo besteedt bijzondere aandacht aan de samenhang tussen haar financiële strategie en haar ESG-doelstellingen. In dit verband heeft zij in mei 2020 haar kader voor duurzame financiering herzien om er de laatste trends in op te nemen op het gebied van de specifieke financiering van duurzame activa die bijdragen tot haar ESG-strategie. In haar ‘Second Party Opinion’ heeft Vigeo Eiris bevestigd dat dit financieringskader in overeenstemming is met de 2018 ‘green bond principles’, de ‘social bond principles’ en de ‘green loan principles’. In dit kader kan Cofinimmo verschillende duurzame financieringsinstrumenten uitgeven, waaronder obligaties, converteerbare obligaties, private plaatsingen en (gesyndiceerde) bankleningen.

Als gevolg van de verlenging van de Richtlijn Non Financial Reporting (EU-richtlijn 2014/95), heeft Cofinimmo tot 01.01.2024 de tijd om verslag uitbrengen van haar activiteiten volgens de Europese taxonomie. Niettemin bereidt Cofinimmo zich voor op
een transparante communicatie vanaf 2023 (verslag over het boekjaar 2022).

17 doelstellingen van de Verenigde Naties om onze wereld te veranderen

Cofinimmo laat haar activiteiten aansluiten bij een ruimer kader en stemt haar strategie af op de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties in het vooruitzicht van 2030.

Strategy