Languages

Wie zijn wij?

Bestuur

Het Corporate Governance Charter van Cofinimmo beschrijft een reeks regels, procedures en praktijken die de manier waarop de vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd, bepalen. Zij heeft daarvoor de Belgische Corporate Governance Code 2009 ("Code 2009") aangenomen als referentiecode, terwijl de Belgische Corporate Governance Code 2020 ('Code 2020') verplicht van toepassing is op de boekjaren die aanvingen op 01.01.2020..

Bedrijfsethiek

Cofinimmo legt sterk de nadruk op de principes van oprechtheid, integriteit en billijkheid in alle sferen en verwacht een gelijkaardige houding van derde partijen waarmee zij zaken doet. Alle medewerkers moeten eventuele belangenconflicten tussen hun rol in de vennootschap en hun andere beroeps- of particuliere activiteiten voorkomen. Alle transacties worden met de grootste nauwkeurigheid en overeenkomstig de wet uitgevoerd.

Politieke activiteiten

Cofinimmo handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze volgens de wetten van het land waarin zij actief is bij het nastreven van legitieme commerciële doelstellingen. Zij is geen lid van, noch financiert enige politieke partij of organisatie.

Belangenconflicten

Elke medewerker met een belangenconflict dient hiervan zijn superieur in lijn in te lichten. Op dezelfde manier dient ook een Bestuurder dit te melden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en dient zich te onthouden van deelname aan het besluitvormingsproces. Het is verboden om een relatie van Cofinimmo te gebruiken om een vergoeding of persoonlijk voordeel te genieten.

Beroepsgeheim

Het is uitdrukkelijk verboden voor de leden van de bedrijfsorganen en van het personeel om informatie te gebruiken of te onthullen die zij tijdens de uitoefening van hun taken bekomen. Cofinimmo houdt zich aan de wetten en zorgt ervoor dat alle bevoorrechte informatie strikt vertrouwelijk blijft.

Voorkomen van handel met voorkennis

Leden van de bedrijfsorganen en van het personeel die transacties met Cofinimmo aandelen wensen uit te voeren, dienen dit voorafgaandelijk te melden aan de Secretary General. Het is uitdrukkelijk verboden dat zij aandelen kopen of verkopen tijdens sleutelperiodes rond de publicatie of vennootschapsrapporten of wanneer zij beschikken over vertrouwelijke informatie die de prijs van het aandeel kan beïnvloeden. Het is hen ook verboden om deze informatie aan derden – famieleden inbegrepen – over te maken. Cofinimmo onderhoudt een vertrouwelijkheidsplicht te allen tijde.