Languages

Wie zijn wij?

Onze missie & strategie

Onze missie

Met aandacht voor maatschappelijke evoluties, heeft Cofinimmo de missie om hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen ter beschikking te stellen van haar partners-huurders, rechtstreeks ten voordele van de gebruikers.

“Caring, Living and Working – Together in Real Estate” is de uitdrukking van deze missie.

Meer bepaald heeft Cofinimmo als missie:

  • het bevorderen binnen hoogwaardige zorg-, leef- en werkomgevingen, van uitwisselingen die welzijn en inspiratie creëren door middel van prestaties die anticiperen op de noden en aspiraties van hun bewoners;
  • animeren van een inspirerende werk- en leefomgeving ten dienste van een spannend bedrijfsproject;
  • haar aandeelhouders de kans bieden om maatschappelijk verantwoorde langetermijninvesteringen te realiseren en een terugkerende voorspelbare en groeiende inkomstenstroom die zowel het dividend als het rendement voor de gemeenschap voedt.

Naast de hierboven vermelde stakeholders profiteert ook de hele gemeenschap in grote mate van de diensten van Cofinimmo in en groot aantal domeinen, zowel in de wereld van de zorg, als in de arbeidswereld, of gewoon op plekken waar wordt uitgewisseld en gedeeld. Daarnaast draagt Cofinimmo bij tot de opwaardering en renovatie van openbare en semi-openbare activa, via grootschalige projecten in publiek-private samenwerking.

Onze strategie

Vastgoedstrategie

Zorgvastgoed
De strategie van Cofinimmo bestaat erin om haar leiderschap in zorgvastgoed in Europa te bestendigen door haar aanbod aan de huurders te diversifiëren.

Deze groei gaat gepaard met diversificatie binnen de zorgvastgoedsector zelf. Waar het aanbod lange tijd beperkt was tot woonzorgcentra, omvat het nu ook andere types van vastgoed voor een investeerder met expertise en jarenlange ervaring in zorgvastgoed zoals Cofinimmo.

Anderzijds wordt de diversificatie ook op geografisch niveau doorgezet, door de reikwijdte van de groep uit te breiden naar landen buiten de reeds bestreken landen (België, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Spanje, Finland, Ierland, Italië en het Verenigd Koninkrijk).

Het is duidelijk dat het aandeel van het zorgvastgoed in de totale portefeuille van Cofinimmo, dat nu al 75% bedraagt, nog aanzienlijk zal groeien.

Vastgoed van distributienetten en PPS
Vastgoed van distributienetten en publiek-private samenwerkingen (PPS) hebben met zorgvastgoed gemeen dat ze hoge, voorspelbare en geïndexeerde cashflows genereren, op basis van doorgaans zeer langlopende contracten. In die zin passen ze perfect in de strategie van de Groep.

Vastgoed van distributienetten en PPS zijn echter twee nichemarkten waar de opportuniteiten eerder zeldzaam zijn. Daardoor kunnen zij in de komende jaren geen motor van groei zijn voor de groep.

Omdat deze markten slechts toegankelijk zijn voor een beperkt aantal gekwalificeerde investeerders, wil Cofinimmo echter een belangrijke rol blijven spelen wanneer nieuwe opportuniteiten zich aandienen.

Kantoorvastgoed
Sinds haar oprichting in 1983 is Cofinimmo een belangrijke speler op de Brusselse kantorenmarkt, die verschillende subsectoren omvat.

Het is in deze markt dat de vennootschap al bijna 40 jaar haar vastgoedexpertise heeft opgebouwd. Het personeel van Cofinimmo heeft de nodige ervaring in het beheer van grootschalige projecten van A tot Z, van ontwerp en bouw tot renovatie en (her)ontwikkeling van sites met het oog op de verhuur of verkoop ervan. De medewerkers beheersen alle aspecten van de levenscyclus van gebouwen. Deze knowhow heeft zich uitgebreid van kantoren naar zorgvastgoed, vastgoed van distributienetten en PPS, die voordeel halen uit de gecreëerde synergieën.

Parallel met de ontwikkeling van de zorgvastgoedsector legt Cofinimmo het accent op de herbalancering tussen de verschillende subsectoren binnen haar kantorenportefeuille ten voordele van hoogwaardige gebouwen in het Central Business District (‘CBD’). De huurleegstand in deze sector is lager dan het gemiddelde op de Brusselse markt, zodat een hoger nettorendement kan worden behaald.


Voordelen van de strategie voor belanghebbenden

Onze visie

Financiële strategie

Om de vastgoedstrategie uit te voren, heeft Cofinimmo een financieringsstrategie ontwikkeld op basis van de volgende principes:

  • diversificatie van de financieringsbronnen,
  • regelmatige toegang tot de kapitaalmarkten,
  • schuldgraad in de buurt van 45%,
  • optimalisatie van de looptijd en de financieringskosten.

Cofinimmo besteedt eveneens bijzondere aandacht aan de coherentie tussen haar financiële strategie en haar ESG-doelstellingen.
Voor meer details, raadpleeg hoofdstuk ‘Strategie’ van het universeel registratiedocument 2023.

ESG-strategie

Als belangrijke vastgoedspeler in Europa engageert Cofinimmo zich al meer dan tien jaar voor een globaal ESG-beleid.
Omwille van risico’s gegenereerd door klimaatverandering heeft Cofinimmo beslist om haar ambities inzake duurzaamheid te verhogen. Het strategisch denkproces in 2019 heeft geleid tot het ambitieuze in 2020 gelanceerde bedrijfsproject om de energie-intensiteit van de portefeuille met 30% (ten opzichte van het niveau van 2017) te verminderen tegen 2030 om zo 130 kWh/m² te bereiken (het 30³-project). Deze doelstelling werd vastgelegd volgens de science based targets-methode. De te leveren inspanningen die bijdragen tot de wereldwijde doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, konden aldus geobjectiveerd worden. Het is volledig in lijn met de Overeenkomst van Parijs, afgesloten op COP21 en heeft zowel betrekking op de kantoren als op de zorgvastgoedsector, en op alle activiteiten die rechtstreeks door de vennootschap beheerd worden.
De aanpak van Cofinimmo inzake de risico’s en kansen verbonden aan de klimaatverandering is uitdrukkelijk bedoeld om in overeenstemming te zijn met de aanbevelingen van de TCFD.
Voor meer details, raadpleeg hoofdstuk ‘Strategie’ van het universeel registratiedocument 2023.