Languages

Startpagina

Privacyverklaring

COFINIMMO NV (hierna: "wij", "ons", "COFINIMMO"), met ondernemingsnummer BE 0426.184.049 en gevestigd te Tervurenlaan 270 | 1150 Brussel | België, verwerkt uw gegevens. COFINIMMO is de Verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens in de zin van de AVG.

In die verklaring wordt uiteengezet op welke basis wij de informatie verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Wij verzoeken u het volgende zorgvuldig door te lezen om te begrijpen wat onze standpunten en praktijken zijn met betrekking tot uw informatie en hoe wij deze gebruiken.

Door https://www.cofinimmo.com ("onze website") te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in die Privacyverklaring worden beschreven.

COFINIMMO verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen en te respecteren door uw gegevens te verwerken op een manier die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

We werken op volgende wijze:

 1. Cookies

  Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden wanneer u op onze Website surft en stelt ons in staat om de Website te verbeteren. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website en kunnen niet worden geweigerd indien u de Website wenst te bezoeken. Andere cookies worden gebruikt om uw instellingen te personaliseren (functionaliteitscookies) en reclame (targeting- en reclamecookies) en voor analyse en statistieken (tracking- en prestatiecookies). U kunt ze weigeren als u dat wenst. Voor details over de cookies die we gebruiken en waarom we ze gebruiken, zie onze cookieverklaring.

 2. Verwerking van uw gegevens

  Waarom verwerken wij uw gegevens?

  1. De verwerking van gegevens van bezoekers van onze website
  2. De verwerking van personeelsgegevens van COFINIMMO
  3. De verwerking van gegevens van sollicitanten bij COFINIMMO
  4. De verwerking van gegevens van huurders van COFINIMMO gebouwen
  5. De verwerking van gegevens van bezoekers aan de lokalen van COFINIMMO
  6. De verwerking van gegevens van onderaannemers van COFINIMMO
  7. De verwerking van gegevens van andere COFINIMMO contractanten (kopers van COFINIMMO eigendommen, onderaannemers, andere leveranciers van goederen en diensten aan COFINIMMO)
  8. De verwerking van gegevens van toekomstige huurders of potentiële kopers van COFINIMMO-gebouwen.

  1. De verwerking van gegevens van bezoekers van onze website

   Gegevens Categorieën

   Wij verzamelen en verwerken de volgende informatie over u:

   • Informatie die u ons geeft :

    Dit is informatie over u die u aan ons verstrekt door formulieren op onze website in te vullen of door telefonisch, per e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat informatie die u aan ons verstrekt wanneer u een online contactformulier invult of u abonneert op onze nieuwsbrief. De informatie die u ons geeft, kan uw volledige naam en e-mailadres omvatten.

   • Informatie die wij over u verzamelen :

    Telkens wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch de volgende informatie:

    • Technische informatie, met inbegrip van het Internet Protocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browser plug-in type en versie, besturingssysteem en platform;
    • Informatie over uw bezoek, waaronder de volledige URL, het navigatiepad naar, via en van onze website (inclusief datum en tijd), de producten/diensten die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, de responstijden van pagina's, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-over), gebruikte methoden om de pagina te verlaten.

   • Informatie die wij uit andere bronnen ontvangen:

    Wij kunnen deze informatie combineren met informatie die u ons geeft en informatie die wij over u verzamelen. Wij kunnen deze informatie en de gecombineerde informatie voor de volgende doeleinden gebruiken:

    • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd.

   Doel van de verwerking

   • COFINIMMO verwerkt uw gegevens wanneer u onze website bezoekt, over onze activiteiten leest en ons laatste nieuws leest.

    Daarom verwerken wij uw gegevens met het oog op :

    • Voor het beheer van onze Website en voor interne operaties, met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistieken en enquêtes;
    • Om onze website te verbeteren en ervoor te zorgen dat de inhoud op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd;
    • u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst, wanneer u daarvoor kiest;
    • In het kader van onze inspanningen om de veiligheid van onze website te verzekeren en fraude te voorkomen.
    • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest effectieve manier voor u en uw computer/media wordt gepresenteerd.

   • COFINIMMO verwerkt uw gegevens voor het beheer van onze professionele en/of contractuele relatie.

    In dit verband gebruiken wij uw informatie om :

    • Onze verplichtingen uit hoofde van een tussen u en ons gesloten overeenkomst na te komen en u de informatie en diensten te leveren waarom u ons verzoekt;
    • U te informeren over wijzigingen van onze diensten.

   • COFINIMMO contacteert u op basis van uw gegevens om haar activiteiten te promoten en om u te informeren via onze Nieuwsbrief.
   • Tot slot verwerkt COFINIMMO uw gegevens wanneer u een contactverzoek indient op onze website, om te reageren op dit verzoek en op uw vragen.

   Rechtsgrondslag

   • Bezoek aan onze website: de verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst op grond waarvan COFINIMMO haar website ter beschikking stelt van internetgebruikers die daartoe toegang wensen.
   • Beheer van onze professionele en/of contractuele relatie: de verwerking van gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene actie te ondernemen vóór het sluiten van een contract.
   • Abonnement op de nieuwsbrief :
    • Indien u zich op onze nieuwsbrief heeft geabonneerd, heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens met het oog op de ontvangst van deze nieuwsbrief (u heeft bijvoorbeeld vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het gebruik van uw e-mailadres om u marketingmateriaal toe te zenden).
    • Als u zich niet hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, maar al klant, huurder of afnemer bent van de diensten van COFINIMMO, is het in ons rechtmatig belang om u onze nieuwsbrief te sturen. Met andere woorden, de verwerking van uw gegevens voor de toezending van de nieuwsbrief is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, waarbij uw fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren boven deze belangen.
   • Contactverzoek: de verwerking van gegevens is noodzakelijk om te reageren op het door u ingediende contactverzoek. Daarom hebt u ingestemd met het gebruik van uw gegevens.

   Ontvangers van de gegevens

   Wij kunnen uw gegevens delen met derden, waaronder :

   • Onze filialen/andere entiteiten van de groep ;
   • Overheidsinstanties (met inbegrip van justitiële en rechtshandhavingsinstanties) ;
   • Onze IT-dienstverleners (b.v. SAP) ;
   • Onze marketing-gerelateerde dienstverleners (bijv. MailChimp, Company Webcast);
   • Analytics- en zoekmachineproviders die ons helpen onze website te verbeteren en te optimaliseren (bijv. Google).

   Wij zullen uw informatie ook bekendmaken aan derden:

   • In het geval dat wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw informatie kunnen bekendmaken aan de toekomstige verkoper of koper van dat bedrijf of die activa;
   • Indien het bedrijf of vrijwel al zijn activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de informatie die het over zijn klanten bewaart, een van de overgedragen activa kan zijn;
   • Als wij verplicht zijn uw informatie bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van het bedrijf, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met overheidsinstanties (waaronder justitiële en rechtshandhavingsinstanties) in geval van bijvoorbeeld een cyberbeveiligingsincident.

   Duur van de verwerking

   De informatie die wij over u bewaren, wordt bewaard op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In ieder geval zullen uw gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is om de in die Privacyverklaring omschreven doeleinden te verwezenlijken. In het bijzonder zullen wij volgende gegevens bijhouden :

   • Uw online sollicitatiegegevens zolang als nodig is om u de gevraagde informatie te verstrekken.
   • De informatie die wordt verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming, zolang u deze toestemming niet intrekt.
   • Informatie die wij hebben verwerkt op basis van ons rechtmatig belang, mits u geen bezwaar maakt tegen deze verwerking.
   • Voor het overige worden de gegevens om aansprakelijkheidsredenen gedurende maximaal 10 jaar na het einde van onze contractuele of professionele relatie bewaard.

    Tenzij:

    • De verwerking van uw informatie noodzakelijk is in verband met een bestaand of potentieel geschil (bijvoorbeeld indien wij de informatie nodig hebben om rechtsvorderingen vast te stellen of te verdedigen), in welk geval wij uw informatie zullen bewaren totdat een dergelijk geschil is beslecht; en/of
    • Bewaring is nodig om ons in staat te stellen te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden), in welk geval wij uw informatie zullen bewaren zo lang als vereist door die verplichting.

  2. De verwerking van personeelsgegevens van COFINIMMO

   Gegevens Categorieën

   Dit omvat uw identificatie-, contact- en financiële/bankgegevens. Het kan gaan om uw naam, voornaam, nationaliteit, foto, adres, telefoonnummer, functie, e-mailadres, geboortedatum en -plaats, bankrekening, salarisgegevens, enz.

   Doel van de verwerking

   COFINIMMO verwerkt de gegevens van haar werknemers om :

   • de arbeidsrelatie tussen hen te beheren en ook om toe te zien op de naleving van het informaticabeleid van de onderneming door de werknemer (met inbegrip van de regels voor het gebruik van het internet door de werknemer alsook het gebruik van zijn of haar professionele e-mailbox). Deze gegevens stellen COFINIMMO ook in staat de salarissen van haar medewerkers te betalen.
   • contact met hen op te nemen indien het risico bestaat dat zij tijdens hun werkdag in de lokalen van COFINIMMO in contact zijn gekomen met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus.

   Rechtsgrondslag

   De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de door COFINIMMO en haar werknemers gesloten arbeidsovereenkomst, die het IT-bedrijfsbeleid omvat.

   De verwerking in verband met het COVID-19-virus is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR) die u op elk moment kunt intrekken.

   Ontvangers van de gegevens

   Deze gegevens zullen worden doorgegeven aan de personeelsdienst van COFINIMMO en aan de sociale administraties indien nodig, alsook aan elke ontvanger aan wie de mededeling van deze gegevens is opgelegd door een wettelijke verplichting waaraan COFINIMMO is onderworpen.

   Duur van de verwerking

   Gegevens over werknemers van COFINIMMO worden bewaard zolang de werknemer voor COFINIMMO werkt en tot maximaal 10 jaar na het einde van de arbeidsrelatie voor aansprakelijkheidsdoeleinden.

   Gegevens met betrekking tot de "COVID-19"-verwerking worden gedurende 15 dagen bewaard.

  3. De verwerking van gegevens van sollicitanten bij COFINIMMO

   Gegevens Categorieën

   Het kan gaan om uw volledige naam, nationaliteit, foto, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en -plaats, cv, referenties en begeleidende brief.

   Doel van de verwerking

   Via de website van COFINIMMO of rechtstreeks per e-mail, of via enig ander kanaal, kunt u solliciteren naar een baan bij COFINIMMO. Wanneer u ons een open sollicitatie stuurt of op een werkaanbieding reageert, worden uw gegevens op uw verzoek verwerkt om de mogelijkheid van een contractuele relatie te evalueren.

   Rechtsgrondslag

   De verwerking van deze informatie is noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene regelingen te treffen vóór de sluiting van een overeenkomst (arbeidsovereenkomst).

   Ontvangers van de gegevens

   Deze gegevens zullen worden doorgegeven aan de daartoe aangewezen medewerkers en personeelsmanagers van COFINIMMO, zodat zij uw verzoek kunnen beoordelen en u een antwoord kunnen geven.

   Duur van de verwerking

   De gegevens die u ons in het kader van een sollicitatie verstrekt, worden binnen 6 maanden na het einde van de selectieprocedure gewist.

  4. De verwerking van gegevens van huurders (en hun personeel) in COFINIMMO gebouwen

   Gegevens Categorieën

   De persoonsgegevens van de huurder en zijn personeel (met name naam, voornaam, ECB/BTW-nummer, foto, woon- of verblijfplaats, telefoonnummers (vast of mobiel), e-mailadres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, bankrekening, bewijs van bankgarantie, eventuele huurachterstand, correspondentie, gegevens met betrekking tot toegangsbadges, nummerplaat in geval van huur van een parkeerplaats, enz.) worden door COFINIMMO verwerkt.

   Doel van de verwerking

   Deze gegevens worden door ons verwerkt voor zover dat nodig is voor de volgende doeleinden in verband met het contract:

   • Om, indien nodig, over te gaan tot de registratie van het huurcontract;
   • Om de goede uitvoering van de contractuele verplichtingen van de huurder te controleren;
   • COFINIMMO en de huurder in staat stellen telefonisch of per post te communiceren, met name over het gehuurde goed en de omgeving (eventueel uit te voeren reparaties, beschikbaarheid voor het aflezen van een meter, enz);
   • Om een wijziging in de huurovereenkomst of het gegevensbeschermingsbeleid (met inbegrip van de toevoeging van een nieuw doel) mee te delen.

   Op grond van het rechtmatige belang van COFINIMMO bij een goede bedrijfsuitoefening:

   • In geval van een reëel of potentieel geschil, in welk geval COFINIMMO uw gegevens zal bewaren tot het einde van het geschil of het einde van de verjaringstermijn;
   • Om een goed beheer van de gehuurde goederen te verzekeren;
   • De promotie van haar diensten bij de huurder (informatieverspreiding of promotie van de diensten van COFINIMMO op papier en via elektronische weg) of bij het publiek, voor zover de huurder daar geen bezwaar tegen heeft;
   • Om veiligheidsredenen (veiligheid van de huurder en het gehuurde goed): video- en audiobewaking in de omgeving van het gehuurde goed. Deze gegevens zullen binnen de toepasselijke wettelijke termijn worden gewist, tenzij ze als bewijs moeten worden gebruikt.
   • Met het oog op het beheer van haar vastgoedpatrimonium, en in het bijzonder om relevante informatie te kunnen verstrekken aan potentiële kopers met inachtneming van het beginsel van minimalisering en met inachtneming van eventuele vertrouwelijkheidsgaranties.

   Rechtsgrondslag

   De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de tussen de huurder en COFINIMMO gesloten huurovereenkomst.

   Ontvangers van de gegevens

   De strikt noodzakelijke gegevens kunnen worden meegedeeld aan de volgende derden:

   • Belastingdienst
   • Boekhouders, bedrijfsrevisoren
   • Onroerend goed expert
   • Advocaat en/of gerechtsdeurwaarder in geval van curatele
   • De onderaannemers van COFINIMMO (bijvoorbeeld om een technische interventie in de gehuurde lokalen mogelijk te maken)
   • IT-dienstverleners (onderaannemers die belast zijn met de IT-infrastructuur, het beheerprogramma kunnen toegang krijgen tot de gegevens van de huurder voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun respectieve taken)
   • Andere bewoners van het gebouw, indien nodig
   • Aan derden (medecontractanten, notarissen, banken) in het kader van onroerendgoedtransacties, met inbegrip van het onderzoek naar de haalbaarheid ervan
   • Aan de verkoper of potentiële koper van de onderneming of activa die COFINIMMO overweegt te verkopen of te verwerven of in het geval van een voorgestelde fusie of overname.
    COFINIMMO kan deze persoonsgegevens inderdaad delen met een potentiële koper door hem toegang te geven tot "Data Rooms". Dit is nodig voor de voorbereiding van de onroerendgoedtransactie.

   Duur van de verwerking

   Gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen (bv. tot fiscale en boekhoudkundige verplichtingen vervallen).

   Anders worden de gegevens bewaard tot het einde van de contractuele aansprakelijkheidsperiode, d.w.z. 10 jaar na het einde van het huurcontract.

  5. De verwerking van gegevens van bezoekers aan de lokalen van COFINIMMO

   Gegevens Categorieën

   Om de toegang tot haar lokalen te controleren, verzoekt COFINIMMO haar bezoekers zich te identificeren door bij de receptie een register in te vullen.

   De verzamelde gegevens zijn naam en voornaam, bedrijf waartoe de bezoeker behoort indien van toepassing, e-mail, persoon met wie de bezoeker een afspraak heeft bij COFINIMMO, postcode van herkomst, voornaamste vervoermiddel, tijdstip van aankomst en vertrek, nummerplaat, foto/video genomen door bewakingscamera’s, handtekening.

   Doel van de verwerking

   Uw persoonsgegevens worden door COFINIMMO verwerkt voor en voor zover noodzakelijk voor de volgende doeleinden:

   • het waarborgen van de veiligheid van het personeel van COFINIMMO en van personen die toegang hebben tot de lokalen van COFINIMMO (met inbegrip van de communicatie met de hulpdiensten in geval van nood en/of evacuatie en het traceren van contacten om de verspreiding van het covid-19-virus te vertragen); en
   • de integriteit en veiligheid van de eigendommen en gebouwen van COFINIMMO te waarborgen en elke illegale indringing (of poging tot indringing) te voorkomen.
   • om contact met u op te nemen als het risico bestaat dat u tijdens uw bezoek aan de lokalen van COFINIMMO in contact bent gekomen met een persoon die besmet is met het COVID-19-virus.

   Rechtsgrondslag

   Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van COFINIMMO om de veiligheid van haar gebouwen en de daar aanwezige personen te kunnen waarborgen (artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG).

   De verwerking in verband met het COVID-19-virus is gebaseerd op uw uitdrukkelijke toestemming (artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR) die u op elk moment kunt intrekken.

   Ontvangers van de gegevens

   Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan andere derden dan het personeel van COFINIMMO of de bevoegde autoriteiten, die de doorgegeven persoonsgegevens uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden zullen verwerken.

   Duur van de verwerking

   Uw persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden, met een maximum van 1 maand.

   Gegevens met betrekking tot de "COVID-19"-verwerking worden gedurende 15 dagen bewaard.

   Gegevens met betrekking tot foto's/video's die door bewakingscamera's zijn gemaakt, worden 30 dagen bewaard.

  6. De verwerking van gegevens van onderaannemers van COFINIMMO

   Gegevens Categorieën

   COFINIMMO verwerkt de persoonsgegevens van de onderaannemers (naam, voornaam, foto, beroep, woon- of verblijfplaats, telefoon- en faxnummer, e-mail, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, talen en specialisaties, diploma's en academische of beroepskwalificaties, inclusief, in voorkomend geval en voor zover noodzakelijk voor het beheer van de voor de onderaannemer afgesloten verzekeringspolissen, gevoelige gegevens en gegevens betreffende de gezondheid).

   Doel van de verwerking

   • Betaling mogelijk maken voor de diensten van de onderaannemer en eventuele problemen of geschillen beheren,
   • Om klanten en andere personeelsleden van de controleur in staat te stellen per telefoon of e-mail contact op te nemen met de contractant,
   • Informeren van klanten over onderaannemers die zijn aangesteld voor taken die hen aangaan,
   • Voor het beheer van verzekeringspolissen die eventueel ten behoeve van de contractant of zijn werknemers zijn gesloten, hetgeen de verstrekking van persoonsgegevens aan derden, namelijk de betrokken verzekeringsmaatschappijen, impliceert,
   • Om veiligheidsredenen,
   • Voor intern toezicht en rapportage,
   • Voor direct marketing,
   • Om de toestemming van de verwerker te vragen voor een nieuw doel.

   Rechtsgrondslag

   De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van de AVG-conforme gegevensverwerkingsovereenkomst en maakt de uitvoering van deze overeenkomst mogelijk. Het niet verstrekken van deze gegevens zou de sluiting van de contracten verhinderen.

   Ontvangers van de gegevens

   Gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor elk van de hieronder opgesomde doeleinden kunnen aan de volgende derden worden verstrekt:

   • de COFINNIMO-groep, waarvan de verantwoordelijke voor de verwerking deel uitmaakt, voor toezicht en rapportage,
   • BPOST om een betere verspreiding van onze post mogelijk te maken,
   • Een of meer verzekeringsmaatschappijen in geval van verzekeringsovereenkomsten gesloten ten gunste van de contractant of diens werknemers,
   • De belastingdienst en de sociale zekerheid, ons sociaal secretariaat en onze boekhouder.

   Duur van de verwerking

   Persoonsgegevens worden tot 10 jaar na het einde van het contract bewaard.

  7. De verwerking van gegevens van andere contractanten of potentiële contractanten van COFINIMMO (koper van het eigendom van COFINIMMO, onderaannemers, andere leveranciers van goederen en diensten voor COFINIMMO).

   Gegevens Categorieën

   COFINIMMO verwerkt de identificatie-, contact- en financiële gegevens van haar contractant (naam, voornaam, ECB/BTW-nummer, foto, woon- of verblijfplaats, telefoonnummers (vast of mobiel), e-mailadres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, bankrekening, bewijs van bankgarantie, eventuele huurachterstand, correspondentie, gegevens met betrekking tot toegangsbadges, nummerplaat in geval van huur van een parkeerplaats, enz.).

   Doel van de verwerking

   Deze gegevens worden gebruikt om de uitvoering van het contract mogelijk te maken en om uw/onze diensten te factureren of om u in kennis te stellen van een wijziging in het contract of het gegevensbeschermingsbeleid (met inbegrip van nieuwe doeleinden).

   Rechtsgrondslag

   Deze gegevens zijn derhalve van essentieel belang voor de uitvoering van het contract. Zonder dat, kunnen we onze missie niet uitvoeren.

   Ontvangers van de gegevens

   De gegevens worden doorgegeven aan de belasting- en socialezekerheidsautoriteiten en aan onze boekhouder.

   Zij kunnen worden doorgegeven aan onze raadsman of aan een deurwaarder in geval van gerechtelijke invordering.

   De gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan een (potentiële) koper van het vastgoed van COFINIMMO met het oog op het beheer van het vastgoedpatrimonium, en in het bijzonder om relevante informatie te kunnen verstrekken aan (potentiële) kopers.

   Duur van de verwerking

   De gegevens worden tot 10 jaar na het einde van onze opdracht bewaard, hoofdzakelijk om fiscale en boekhoudkundige redenen, maar ook om redenen van aansprakelijkheid.

  8. De verwerking van gegevens van toekomstige huurders of potentiële kopers van de gebouwen van COFINIMMO

   Gegevens Categorieën

   Het kan gaan om uw identificatiegegevens, contactgegevens, financiële en bancaire gegevens (waaronder naam, voornaam, ECB/BTW-nummer, foto, woon- of verblijfplaats, telefoonnummers (vast of mobiel), e-mailadres, geboortedatum en -plaats, rijksregisternummer, bankrekening, bewijs van bankgarantie, eventuele huurachterstanden, correspondentie, gegevens over toegangspasjes, nummerplaat in geval van huur van een parkeerplaats, enz.)

   Doel van de verwerking

   Wanneer u interesse toont in een eigendom van COFINIMMO, hetzij als potentiële huurder, hetzij als potentiële koper, is het noodzakelijk dat COFINIMMO uw gegevens verwerkt om deze opportuniteit met u te kunnen bespreken, met u te onderhandelen en uw vragen te beantwoorden. Uw gegevens worden vervolgens op uw verzoek verwerkt om de mogelijkheid van een contractuele relatie tussen u en COFINIMMO te beoordelen.

   Rechtsgrondslag

   De verwerking van deze informatie is noodzakelijk om, op verzoek van de betrokkene, stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst (een eventuele huur- of koopovereenkomst).

   Ontvangers van de gegevens

   Deze gegevens kunnen zo nodig aan de juridische dienst van COFINIMMO worden doorgegeven.

   Gegevens met betrekking tot potentiële huurders kunnen ook worden gedeeld met de potentiële verkoper of koper van het bedrijf of de activa die COFINIMMO overweegt te verkopen of over te nemen, of in het geval van een voorgestelde fusie of overname.

   Duur van de verwerking

   De gegevens die u ons in het kader van een aanvraag verstrekt, worden binnen 6 maanden na het einde van het onderhandelingsproces gewist.

 3. Gegevenslocatie

  Wij kunnen uw informatie overdragen naar een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (de EER), indien dit noodzakelijk is (i) om een van de doeleinden uiteengezet in Sectie 3 te vervullen en/of (ii) om uw informatie bekend te maken aan een derde partij in overeenstemming met Sectie 5 van die Privacyverklaring.

  Indien wij uw informatie buiten de EER overdragen, zullen wij ervoor zorgen dat uw informatie door de volgende waarborgen wordt beschermd:

  • de wetgeving van het land waarnaar uw informatie wordt doorgegeven een passend niveau van gegevensbescherming waarborgt (artikel 45 AVG); of
  • De doorgifte is onderworpen aan door de Europese Commissie goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46, lid 2, AVG) en aan aanvullende noodzakelijke maatregelen;
  • De doorgifte is gebaseerd op bindende bedrijfsvoorschriften (artikel 47 AVG); een goedgekeurde gedragscode (artikel 40 AVG); een goedgekeurd certificeringsmechanisme (artikel 42 AVG); een goedgekeurde overeenkomst inzake doorgifte van gegevens (artikel 46, lid 3, AVG); door de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit goedgekeurde gegevensbeschermingsclausules (artikel 46, lid 2, AVG).

  Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de overdracht van uw informatie en/of de toegepaste waarborgen (met inbegrip van de wijze waarop u een kopie kunt ontvangen), kunt u contact met ons opnemen via de in punt « 8. Klachten » hieronder vermelde contactgegevens.

 4. Uw rechten

  U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de informatie die wij over u bewaren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen, zoals hieronder uiteengezet:

  • Informatie – Dit recht wordt uitgeoefend door middel van dit document. Indien de verwerkte gegevens ook de gegevens van uw personeel omvatten, bent u verantwoordelijk om hen op de hoogte te brengen van dit document;
  • Toegang - U hebt recht op toegang tot de informatie die wij over u bewaren, omdat wij willen dat u op de hoogte bent van de informatie die wij over u bewaren en dat u kunt controleren of wij uw informatie verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;
  • Opt-out - U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, verder gebruik van uw informatie te blokkeren of te verwijderen. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen wij uw informatie nog steeds opslaan, maar niet langer gebruiken;
  • Beperking - U hebt het recht om de beperking van de verwerking van gegevens te verkrijgen wanneer u de juistheid van de gegevens betwist; wanneer de verwerking onrechtmatig is; wanneer Cofinimmo de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar ze nog nodig zijn voor de uitoefening van uw wettelijke rechten.
  • Rectificatie - Indien uw informatie onnauwkeurig of onvolledig is, hebt u het recht om rectificatie van uw informatie te vragen;
  • Verwijdering - U hebt het recht om, in bepaalde omstandigheden, de verwijdering van uw informatie uit onze systemen aan te vragen;
  • Klacht - U hebt het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop wij uw gegevens verwerken;
  • Intrekken van uw toestemming - Indien onze verwerking van uw persoonsgegevens specifiek op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht die toestemming op elk moment in te trekken. Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw informatie voor direct-marketingdoeleinden in te trekken;
  • Overdraagbaarheid - U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden uw gegevens van ons te verkrijgen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en voor de computer leesbare vorm, zodat u ze voor uw eigen doeleinden in verschillende diensten kunt hergebruiken. Indien u bijvoorbeeld met een andere dienstverlener wenst samen te werken, kunt u zo uw informatie gemakkelijk en veilig naar die nieuwe dienstverlener overdragen.

  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

  Het is echter mogelijk dat wij bepaalde informatie moeten bewaren, bijvoorbeeld voor juridische of administratieve doeleinden (bv. de boekhouding).

  Voor alle bovenstaande verzoeken stuurt u een e-mail naar privacy@cofinimmo.be met "data privacy request" in het onderwerp en voegt u een bewijs van uw identiteit bij om ons te helpen voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw informatie of deze kunnen wijzigen of verwijderen. Wij zullen uw verzoek zo snel als praktisch mogelijk is beantwoorden. Als we (na ontvangst van uw verzoek) meer dan één maand tijd nodig zullen hebben om op uw verzoek te reageren, houden wij u op de hoogte.

 5. Beveiliging van de verzamelde informatie

  Wij hebben op onze website een aantal veiligheidsvoorzieningen geïmplementeerd om de ongeoorloofde vrijgave van of toegang tot verzamelde en/of ontvangen informatie te voorkomen. Wij hebben getracht een veilige en betrouwbare website voor u te creëren, maar wij wijzen u erop dat de vertrouwelijkheid van communicatie of materiaal dat via onze website of per e-mail naar of van ons of een andere partij wordt verzonden, niet kan worden gegarandeerd. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van informatie die via deze methoden wordt verzonden.

  Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u zelf een wachtwoord hebt gekozen) dat u toegang geeft tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

 6. Externe websites

  Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites en/of applicaties van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Voor zover hyperlinks of banneradvertenties met hyperlinks worden gebruikt om toegang te krijgen tot websites en/of toepassingen van derden, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites en/of toepassingen van derden niet door ons worden gecontroleerd en hun eigen Privacyverklaring hebben. Daarom zijn zij niet onderworpen aan die Privacyverklaring en aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor die verklaring. Gelieve deze verklaringslijnen te controleren voordat u informatie verstrekt aan deze websites en/of applicaties.

 7. Instemming met het verzamelen en gebruiken van uw informatie – Wijzigingen in onze Privacyverklaring

  Door deze website te gebruiken, erkent u dat u de voorwaarden van die Privacyverklaring hebt gelezen en dat u akkoord gaat met het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals hierboven uiteengezet.

  Wij kunnen die Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle toekomstige wijzigingen van onze Privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Controleer deze pagina regelmatig voor updates of wijzigingen van de Privacyverklaring. Als u deze website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in de Privacyverklaring zijn aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen aanvaardt. Die Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 5 juni 2023.

 8. Klachten

  Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot de privacyverklaring moeten worden gericht aan COFINIMMO - Privacy Team - Tervurenlaan 270 | 1150 Brussel | België – privacy@cofinimmo.be.

  Indien u meer informatie wenst te verkrijgen of indien u een klacht wenst in te dienen, kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 - 1000 Brussel, Tel. + 32 2 274 48 00 - contact@apd-gba.be
  https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).