Languages

Dividenden

Disclaimer - 2021 Keuzedividend in aandelen

Dit informatiedocument is uitsluitend bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden gekwalificeerd, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Cofinimmo in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Zwitserland, Zuid-Afrika of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop niet toegestaan zou zijn voordat voldaan is aan de vereisten (i) tot registratie onder, (ii) tot vrijstelling van registratie onder of (iii) tot naleving van de relevante effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

Dit informatiedocument mag enkel worden geraadpleegd door investeerders die er in België toegang toe hebben. Het beschikbaar stellen op het internet van dit informatiedocument – dat enkel de Belgische markt viseert – is op geen enkele wijze bedoeld om een publiek aanbod uit te maken in enig rechtsgebied buiten België. Het reproduceren van deze elektronische versie op een andere website dan deze van Cofinimmo of op enige andere locatie in gedrukte vorm met het oog op de distributie daarvan op eender welke wijze, is uitdrukkelijk verboden.

Dit informatiedocument mag niet worden opgevat als een prospectus zoals bedoeld in de prospectusverordening.

De volgende informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om in te schrijven op aandelen van Cofinimmo of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormt ze een aanbod of uitnodiging om in te schrijven op aandelen van Cofinimmo of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het is geregistreerd of gekwalificeerd krachtens de wetten van het betrokken rechtsgebied. Evenmin vormt het een aanbod of uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijk(e) aanbod of uitnodiging wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Cofinimmo werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de “US Securities Act”) en de effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie krachtens de US Securities Act of registratievrijstelling.

Er vindt geen openbare aanbieding van effecten plaats en Cofinimmo is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Zwitserland of Zuid-Afrika, of aan enige inwoner, verblijfhouder of burger van de voormelde landen. Geen informatie zal worden verspreid met betrekking tot de aanbieding van effecten door Cofinimmo aan het publiek in enige andere jurisdictie dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is. Cofinimmo zal geen enkele handeling verrichten waardoor het zou zijn toegestaan om effecten aan te bieden of dit informatiedocument of enig ander document betrekking hebbend op dergelijke effecten te bezitten of te verspreiden in enige jurisdictie anders dan België. Geen enkel element van de informatie in dit informatiedocument of op de website van Cofinimmo noch een kopie ervan mag worden meegenomen, verspreid of verzonden in en naar, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Zwitserland, Zuid-Afrika, of elders buiten België. De verspreiding, publicatie, vrijgave of openbaarmaking anderszins van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen aan wie de informatie ter beschikking wordt gesteld, dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Hoewel Cofinimmo redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie in dit informatiedocument op het ogenblik van de publicatie van dit document correct is, aanvaardt Cofinimmo geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven in dit informatiedocument, noch enige verplichting om deze informatie bij te werken na de voormelde datum. De informatie in dit informatiedocument dient niet te worden opgevat als enige vorm van een advies of aanbeveling met inbegrip van, maar niet beperkt tot, investerings-, belastings-, of enig ander advies en er dient niet op te worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in dit informatiedocument of op de website van Cofinimmo.

Er mogen geen gelden, aandelen of andere vergoedingen worden aangevraagd via de website van Cofinimmo of de informatie die zij bevat in eender welk rechtsgebied waarin een dergelijk(e) aanbod of uitnodiging niet is toegelaten of indien het aanbod of de uitnodiging wordt gericht aan eender welke persoon die een dergelijk(e) aanbod of uitnodiging wettelijk gezien niet mag ontvangen. Een aandeelhouder moet zelf onderzoeken of hij op het keuzedividend kan ingaan. Het is zijn verantwoordelijkheid de wetten van het rechtsgebied waar hij woont of verblijft, of waarvan hij de nationaliteit heeft, volledig na te leven (met inbegrip van het bekomen van eender welke vergunningen van een overheid, regelgevende instantie of andere die vereist zou kunnen zijn). Geen overheid heeft zich uitgesproken over dit informatiedocument. Geen overheid heeft de opportuniteit en de kwaliteit van deze verrichting beoordeeld, noch de toestand van de personen die ze verwezenlijken.

Door te klikken op de onderstaande link die u toegang verschaft tot de elektronische versie van het informatiedocument, garandeert u dat u bovenstaande waarschuwing hebt gelezen en zult respecteren en garandeert u dat u (i) een persoon bent die zich in België bevindt; (ii) niet woonachtig bent in noch verblijft in noch deze informatie consulteert vanuit de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zwitserland of Zuid-Afrika; en (iii) niet verblijft in of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waarin de verspreiding van dit document wettelijk niet is toegelaten en dat u geen persoon bent die dit document niet mag ontvangen, en dat u ermee akkoord gaat geen informatie te versturen van deze website aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is.

Ik bevestig

Ik bevestig niet