Languages

Investeerders

Disclaimer - Converteerbare obligaties 2016

Disclaimer

De volgende pagina's bevatten informatie betreffende een aanbod, toelating tot notering en overnamebod in verband met effecten van Cofinimmo. Deze informatie mag niet worden geraadpleegd door personen die in bepaalde landen verblijven op basis van toepasselijke regels van effectenrecht.

NIET VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR DAT VERBODEN ZOU ZIJN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING.

De volgende pagina's bevatten informatie betreffende een aanbod, toelating tot notering en overnamebod in verband met effecten van Cofinimmo.

Deze website en de informatie hierin vervat zijn niet bedoeld voor, en mogen niet worden geraadpleegd door, of verstrekt of verspreid aan, personen die verblijven of fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan, en vormen geen aanbod tot verkoop of aankoop of de sollicitatie van een aanbod tot aankoop of verkoop van enige effecten van Cofinimmo in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika of Japan of in enige andere jurisdictie waar zulk aanbod of zulke sollicitatie, verkoop of aankoop onrechtmatig zou zijn voorafgaand aan een registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht van zulke jurisdictie. De effecten van Cofinimmo waarnaar verwezen wordt op deze website zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act. Het overnamebod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, noch op directe noch op indirecte wijze, noch door het gebruik van post, noch via welke middelen of instrumentaliteit van handel tussen de staten of buitenlandse handel dan ook, noch met welke faciliteiten van een nationale effectenbeurs dan ook, van de Verenigde Staten en geen aanbod mag worden gedaan door middel van zulk gebruik, middel, instrument of infrastructuur van of binnen de Verenigde Staten of aan personen gesitueerd in de Verenigde Staten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, fax, elektronische mail, telex, telefoon en internet.

Alle personen die verblijven buiten de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan en Zuid-Afrika die de documenten op deze website wensen te raadplegen, moeten zich er eerst van verzekeren dat zij niet onderworpen zijn aan lokale wetten of regelgeving die hun toegangsrecht tot deze website verbieden of beperken, of registratie of goedkeuring vereisen voor enige verkrijging van effecten door hen. Cofinimmo draagt geen verantwoordelijkheid indien er een overtreding is van toepasselijk recht en regelgeving door enig persoon.

Indien u niet toegestaan bent de stukken op deze website te bekijken of u enige twijfel heeft of u al dan niet toegestaan bent deze stukken te bekijken, gelieve deze webpagina te verlaten.

Toegang tot elektronische versies van deze stukken wordt door Cofinimmo op deze webpagina verleend te goeder trouw en louter voor informatieve doeleinden.

Door "Ja" te selecteren bevestigt u en verklaart u dat:

U geen inwoner bent van of fysiek aanwezig bent in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige andere beperkte jurisdictie en u geen U.S. person bent (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de U.S. Securities Act) en dat u ofwel: (a) een gekwalificeerde investeerder bent zoals gedefinieerd in Richtlijn 2003/71/EC (zoals geamendeerd), of (b) op andere wijze bevoegd bent deze informatie te raadplegen overeenkomstig toepasselijk recht of regelgeving.

JA
Door te klikken op "bevestigen" bevestigt u en verklaart u dat u het voorgaande heeft gelezen en begrepen, en hierbij de bovenstaande verklaringen maakt en uzelf akkoord verklaart om al de bovenstaande beperkingen na te leven