Languages

Investeerders

Disclaimer - Groene en Sociale Obligaties 2016

Disclaimer

De volgende disclaimers zijn van toepassing op het gebruik van de informatie op deze website die wordt beheerd door Cofinimmo NV (de “Emittent”).

Deze website en de gegevens die van deze website kunnen worden gedownload zijn informatief van aard en houden geen aanbod van effecten aan het publiek in zoals bedoeld in de wetgeving of reglementeringen ter implementatie van de gewijzigde Prospectusrichtlijn (2003/71/EG), noch houden zij een verzoek in om dergelijk aanbod te doen.

De informatie vermeld op deze website houdt geen beleggingsadvies in, noch een aanbeveling voor beleggingen met betrekking tot om het even welke financiële instrumenten.

De informatie op deze website en in de documenten die kunnen worden gedownload, houdt geen publiek aanbod voor de verkoop van effecten in, noch een verzoek om dergelijk aanbod te doen. Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld, mag ze niet als dusdanig worden gebruikt in de Verenigde Staten of in ieder ander land of rechtsgebied waarin dergelijk aanbod of dergelijk verzoek onwettig is, of met betrekking tot personen voor wie dergelijk aanbod of dergelijk verzoek onwettig is. Alle effecten vermeld op deze website werden niet geregistreerd en zullen in de toekomst niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 (de "Securities Act") of de wetten van een staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, behalve indien specifiek vermeld en ze mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan Amerikaanse staatsburgers zonder registratie of vrijstelling daarvan, of in transacties die niet onderworpen zijn aan de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van de staten.

De informatie op deze website kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De Emittent is niet verplicht om bijkomende informatie te verstrekken of de website bij te werken. Deze website heeft niet de intentie volledig te zijn, noch alle informatie te bevatten die een mogelijke belegger kan verlangen om te beslissen om al dan niet te beleggen. Noch de Emittent, noch een van zijn verbonden partijen draagt enige aansprakelijkheid voor verliezen, ongeacht hoe deze ontstaan, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gevolge van het gebruik van de informatie vermeld op deze website. Er mag in geen geval vertrouwd worden op de informatie vermeld op deze website, noch op de volledigheid, de nauwkeurigheid of de billijkheid ervan.

De informatie op deze website wordt u in elektronische vorm ter beschikking gesteld. U wordt eraan herinnerd dat de informatie die via dit medium wordt verspreid, gewijzigd of aangepast kan worden tijdens de procedure voor de elektronische transmissie. Bijgevolg aanvaarden noch de Emittent, de Joint Bookrunners (BNP Paribas, Belfius Bank NV en Bank DegroofPetercamNV), noch hun respectieve filialen enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele verschillen tussen de informatie die u in elektronische versie ter beschikking wordt gesteld en de papieren versie. Door naar deze website te surfen, stemt u ermee in informatie te ontvangen in elektronische vorm.

Een papieren exemplaar van de informatienota is gratis beschikbaar in de kantoren van de Emittent. De informatienotais in elektronische vorm beschikbaar op de website van de Emittent (www.cofinimmo.com).

Wij herinneren u eraan dat u toegang hebt tot de website omdat u een persoon bent aan wie dit document rechtmatig mag worden overhandigd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waar u gevestigd bent. U mag dit document niet bezorgen aan derden, noch in elektronische vorm, noch in een andere vorm.

U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging tegen virussen en andere destructieve elementen. U ontvangt de elektronische transmissie op uw eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor het nemen van de nodige voorzorgen om te garanderen dat de elektronische transmissie geen virussen en andere destructieve elementen bevat.

U erkent dat de informatie op de website vertrouwelijk is en alleen bestemd is voor u en u stemt ermee in deze elektronische transmissie of het bijgevoegde document niet door te sturen, te reproduceren of te publiceren aan derden.

Door te klikken op “Ik ga akkoord” aanvaardt u de bovenvermelde voorwaarden en bevestigt u gebonden te zijn door alle beperkingen vermeld in de informatienota en verklaart u dat u niet in de Verenigde Staten woont en dat u geen Amerikaans staatsburger bent en dat u de informatie vermeld op deze website niet zal doorsturen of op een andere manier zal bezorgen aan personen in de Verenigde Staten, Amerikaanse staatsburgers of andere personen. U bevestigt dat u alle bovenvermelde beperkingen hebt gelezen, ze hebt begrepen en ermee instemt.

Ik ga akkoord.