Languages

Investeerders

Disclaimer - Kapitaalverhoging 2018

De informatie in dit deel van de website van Cofinimmo NV (de “Vennootschap”) is niet bedoeld voor, en mag niet worden geraadpleegd door, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, worden verspreid aan personen die hun woonplaats hebben of fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika (met inbegrip van de territoria en bezittingen ervan, om het even welke staat van de Verenigde Staten en het District of Columbia, de “Verenigde Staten”), Australië, Canada of Japan, of in een rechtsgebied waarin dit een schending vormt van de lokale effectenwetgeving of -reglementering van een dergelijk rechtsgebied, en vormt geen aanbod voor het verkopen, noch een verzoek tot een aanbod om te kopen of te verwerven, van aandelen of andere effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten of Australië, Canada of Japan, of om het even welk rechtsgebied waar dit een schending van de plaatselijke effectenwetgeving of -reglementering van een dergelijk rechtsgebied zou kunnen inhouden.
De gewone aandelen van de Vennootschap waarnaar wordt verwezen op deze website (de “Gewone aandelen”), zijn niet en zullen niet worden geregistreerd op grond van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of ingevolge een toepasselijke vrijstelling van, of in een verrichting die niet is onderworpen aan de registratievereisten van de Securities Act en niet in overeenstemming is met om het even welke toepasselijke effectenwetgeving van om het even welke staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten.

De Gewone aandelen zijn ook niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd op grond van de toepasselijke effectenwetgeving van Australië, Canada of Japan en mogen, behoudens bepaalde vrijstellingen, niet worden aangeboden of verkocht in, of voor rekening of ten gunste van iemand die in Australië, Canada of Japan een geregistreerd adres heeft, er gevestigd is of er zijn woonplaats heeft. Er komt geen openbaar aanbod van de Gewone aandelen in Australië, Canada of Japan.

Toegang tot de informatie en documenten op de volgende pagina’s kan in bepaalde rechtsgebieden onwettig zijn en het is mogelijk dat alleen bepaalde categorieën personen toegang hebben tot dergelijke informatie en documenten. Alle personen die buiten België verblijven en toegang wensen te hebben tot de documenten op deze website, moeten er eerst voor zorgen dat ze niet onderworpen zijn aan plaatselijke wetten of reglementeringen die hun recht op toegang tot deze website verbieden of beperken, dan wel registratie of goedkeuring vereisen wanneer ze effecten willen verwerven. Een dergelijke registratie of goedkeuring is niet buiten België verkregen. De Vennootschap is niet aansprakelijk wanneer om het even welke persoon geldende wetgeving en reglementeringen schendt.

Dientengevolge verklaar ik het volgende:

(1) Ik heb mijn woonplaats en ben fysiek aanwezig buiten de Verenigde Staten [en andere uitgesloten gebieden]; en

(2) Ik heb mijn woonplaats en ben fysiek aanwezig (a) in België of (b) buiten België en elk van de rechtsgebieden waarnaar in artikel (1) hierboven wordt verwezen, en in dat geval heb ik het recht om de informatie en documenten op deze website te raadplegen zonder enige wettelijke beperking en zonder verdere door de Vennootschap vereiste actie.

Ik bevestig dat ik alle bovenvermelde beperkingen heb gelezen en begrepen, en ermee instem.

Ik bevestig

De toegang tot deze informatie is beperkt tot personen die hun woonplaats in België hebben en er fysiek aanwezig zijn en tot gemachtigde personen die hun woonplaats in andere rechtsgebieden buiten de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan hebben en er fysiek aanwezig zijn.