Languages

Investeerders

Disclaimer - Kapitaalverhoging 2021

De volgende pagina’s van de website van Cofinimmo SA/NV (de “Vennootschap”) zijn beperkt toegankelijk en bevatten informatie over een door de Vennootschap voorgenomen transactie. Niets op deze website (of elke andere website waaraan deze website is gelinkt) vormt een uitnodiging of aanbod om aandelen van de Vennootschap of één van haar dochtervennootschappen te verwerven.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA’S IS NIET BEDOELD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT IN OF NAAR, DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAAR DIT NIET IN OVEREENSTEMMING ZOU ZIJN MET DE TOEPASSELIJKE WET.

De verspreiding van de informatie die vervat zit in de volgende pagina’s of op de website van de Vennootschap, kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennisnemen van dergelijke informatie en/of deze ontvangen, moeten zich informeren over de toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten zich aan die beperkingen houden. In ieder geval is de reproductie van de informatie die vervat zit in de volgende pagina’s (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke wijze dan ook, strikt verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en is op geen enkele wijze bedoeld als (en er is geen sprake van) een aanbod om te verkopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande aanbieding om te verkopen of in te schrijven op, of een uitnodiging voor een aanbod om te kopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op effecten van de Vennootschap, in of ten aanzien van, bewoners, inwoners of burgers van enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffend rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het desbetreffend rechtsgebied.

De effecten van de Vennootschap zijn niet, en zullen niet, worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of bij een andere effectenregulerende instantie van eender welke staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. De effecten van de Vennootschap mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten, tenzij in overeenstemming met een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen van de US Securities Act en in overeenstemming met elke toepasselijke effectenwetgeving van eender welke staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Geen enkele informatie die vervat zit in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag, direct of indirect, worden meegenomen, verzonden of verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve aan professionele cliënten, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving, of waarvoor een registratie of vergunning binnen dat rechtsgebied vereist is. Het niet-naleven van die bepalingen kan een inbreuk vormen op de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland of enig andere toepasselijk rechtsgebied.

De materialen mogen enkel verspreid worden:

A. buiten de Verenigde Staten overeenkomstig Regulation S onder de US Securities Act aan:

(i) personen in het Verenigd Koninkrijk (i) met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de “Order”), of (ii) die high net worth entiteiten zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, of (iii) aan wie een uitnodiging of aansporing om deel te nemen aan een investeringsactiviteit (in de zin van sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000) in verband met het uitgeven of de verkoop van effecten van de Vennootschap of een lid van haar groep anders wettelijk mag worden meegedeeld of heeft laten meedelen;

(ii) personen in België en andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte die “gekwalificeerde beleggers” zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusvordering (Vordering (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd);

(iii) professionele beleggers (zoals gedefinieerd in de Swiss Financial Services Act (“FinSA”)) in Zwitserland of anders op basis van toepasselijke vrijstellingen van de prospectusvereisten onder de FinSA;

(iv) bepaalde gekwalificeerde en/of institutionele beleggers in andere gekozen rechtsgebieden, overeenkomstig toepasselijke beperkingen; en

B. aan personen in de Verenigde Staten die “gekwalificeerde institutionele kopers” zijn, zoals gedefinieerd in en op grond van, Rule 144A onder de US Securities Act of een andere beschikbare vrijstelling van registratie, of in een transactie die niet onderworpen is aan registratie, onder de US Securities Act.

In het algemeen moet elke persoon die toegang wenst te krijgen tot de volgende informatie, vooraf nagaan of die toegang geen inbreuk vormt op enige toepasselijke wet- of regelgeving. De Vennootschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien die beperkingen door een persoon worden overtreden.

Hoewel de Vennootschap redelijke maatregelen heeft getroffen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (andere dan informatie die toegankelijk is via hyperlink) op het ogenblik van de laatste herziening van de website correct is, is de Vennootschap niet aansprakelijk voor de juistheid, de volledigheid of het gebruik van de informatie weergegeven op deze website, noch heeft zij enige verplichting om deze informatie te updaten. De informatie op de website van de Vennootschap of vervat in de volgende informatie mogen niet worden beschouwd als enige vorm van advies of aanbeveling, met inbegrip van maar niet beperkt tot investeringsadvies, fiscaal, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of handeling. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op materiële wijze afwijken van enige voorspelling, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de Vennootschap.

Door “ja, ik bevestig en verklaar” te selecteren, zal u toegang krijgen tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

(i) u bevestigt en verklaart dat u de bovenstaande waarschuwingen en beperkingen heeft gelezen en begrepen en die zult respecteren; en

(ii) u bevestigt en verklaart dat:

- u een persoon vermeld onder punten A of B hierboven bent;

- u niet leeft, woonachtig bent of zich bevindt in enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie niet wettelijk is toegestaan;

- u een persoon bent aan wie het is toegestaan om deze informatie te ontvangen; en

- u er in alle omstandigheden mee akkoord gaat om de informatie op deze website niet door te sturen of op eender welke wijze te verzenden naar een persoon die deze informatie niet mag ontvangen zonder de toepasselijke wet- en regelgeving te overtreden of zonder de daarvoor vereiste registratie of licentie.

Ja, ik bevestig en verklaar zoals in bovenstaande en ik aanvaard gebonden te zijn door de bovenstaande voorwaarden.

Ik bevestig niet