Languages

Investeerders

Disclaimer - Kapitaalverhoging 2023

De volgende voorbehouden pagina's van de website van Cofinimmo NV (de "Vennootschap") bevatten informatie met betrekking tot een voorgenomen transactie door de Vennootschap. Niets op deze website (of een website waarnaar deze website is gelinkt) vormt een uitnodiging of aanbod om effecten van de vennootschap of een van zijn dochterondernemingen te verwerven.

DE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA'S IS NIET BEDOELD VOOR, VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE, DIRECT OF INDIRECT IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (INCLUSIEF ZIJN GRONDGEBIEDEN EN BEZITTINGEN, EEN STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED DAT IN STRIJD IS MET DE RELEVANTE WETTEN VAN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED.

De volgende informatie mag alleen worden geraadpleegd door beleggers die toegang hebben tot dergelijke informatie zoals toegestaan door de toepasselijke regelgeving. Deze documenten worden uitsluitend ter informatie ter beschikking gesteld. De reproductie van deze elektronische versies (i) op een andere website of op een andere virtuele of fysieke locatie, of (ii) in gedrukte vorm of op een andere drager met het oog op de verspreiding van deze documenten, op welke manier dan ook, is ten strengste verboden.

De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden beschikbaar gesteld en is op geen enkele manier bedoeld als een aanbod om te verkopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande aanbieding om te verkopen of in te schrijven op, of een uitnodiging tot een aanbod om te kopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande uitnodiging tot een aanbod om te kopen of in te schrijven op een van de effecten van de vennootschap in, of naar ingezetenen, inwoners of burgers van de Europese Economische Ruimte (de "EER") (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals hieronder gedefinieerd), de Verenigde Staten, Canada (behalve in het kader van een private plaatsing met beleggers die kwalificeren als "geaccrediteerde beleggers" en "toegestane klanten", zoals hieronder gedefinieerd), Australië, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Klanten, zoals hieronder gedefinieerd), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals hieronder gedefinieerd) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan zonder registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het relevante rechtsgebied, of niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het relevante rechtsgebied.

De effecten van de vennootschap zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act"), of bij een andere regelgevende instantie voor effecten van een staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten. De effecten van de vennootschap mogen niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd, direct of indirect, binnen de Verenigde Staten, behalve op grond van een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de US Securities Act en in overeenstemming met de toepasselijke effectenwetgeving van een staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten in de Verenigde Staten plaatsvinden.

Geen enkele informatie in de volgende informatie, of een kopie daarvan, mag, direct of indirect, worden genomen of verzonden naar, of gedistribueerd in, de Verenigde Staten, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor registratie of licentieverlening binnen een dergelijk rechtsgebied vereist zou zijn. Niet-naleving van deze bepalingen kan een schending vormen van de toepasselijke wetgeving in de Verenigde Staten, Australië, Japan, Zuid-Afrika of een ander toepasselijk rechtsgebied. De verspreiding van informatie in de volgende informatie of op de website van de vennootschap kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis nemen van dergelijke informatie en / of dergelijke informatie ontvangen, moeten zichzelf informeren over toepasselijke wettelijke beperkingen en moeten zich aan dergelijke beperkingen houden.

Met betrekking tot elke lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "Relevante Lidstaat") is de volgende informatie alleen gericht aan en alleen gericht aan (i) gekwalificeerde beleggers in die relevante lidstaat in de zin van Verordening ((EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten op een gereglementeerde markt, en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke uitvoeringsmaatregel in elke relevante lidstaat van de EER (de "Prospectusverordening")) in overeenstemming met de prospectusvrijstelling als bedoeld in artikel 1, lid 4, onder a), en artikel 1, lid 5, onder a), van de Prospectusverordening ("Gekwalificeerde Beleggers").

In het Verenigd Koninkrijk is de volgende informatie alleen gericht aan en gericht op, en elke belegging of beleggingsactiviteit waarop deze informatie betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden uitgevoerd met, "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2 (e) van de Prospectusverordening zoals gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk op grond van de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020 (de "UK Prospectus Regulation") die ook (x) personen zijn die beroepservaring hebben in zaken met betrekking tot beleggingen die vallen onder de definitie van "beleggingsprofessionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), of (y) "high net worth companies, unincorporated associations, etc." in de zin van artikel 49(2) (a) tot (d) van de Order, of (z) personen zijn aan wie dergelijke informatie anderszins rechtmatig kan worden meegedeeld en die rechtmatig kunnen deelnemen aan de voorgenomen transactie (al deze personen samen worden "Relevante Personen" genoemd). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van deze informatie en mogen er niet op handelen of erop vertrouwen.

In Canada is de volgende informatie alleen gericht aan en gericht aan beleggers die kwalificeren als (i) "geaccrediteerde beleggers" (zoals gedefinieerd in National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions of subsectie 73.3(1) van de Securities Act (Ontario)) en (ii) "toegestane klanten" (zoals gedefinieerd in National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations).

In Zwitserland is de volgende informatie alleen gericht aan en is alleen gericht op "professionele klanten" in de zin van artikel 4, lid 3, van de Swiss Financial Services Act ("Finanzdienstleistungsgesetz") van 15 juni 2018 ("FINSA") (dergelijke personen worden "Professionele Klanten" genoemd).

Over het algemeen moet elke persoon die toegang wil krijgen tot de volgende informatie vooraf verifiëren dat dergelijke toegang geen inbreuk vormt op toepasselijke wet- of regelgeving. De vennootschap kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze beperkingen door een persoon worden geschonden.

Hoewel de vennootschap redelijke zorg heeft besteed om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website (anders dan informatie die toegankelijk is via een hyperlink) nauwkeurig is op het moment van de laatste herziening van de website, aanvaardt de vennootschap geen aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid of volledigheid of het gebruik van, noch enige aansprakelijkheid om de informatie op deze website bij te werken. De informatie op de website van de vennootschap of in de volgende informatie mag niet worden opgevat als enige vorm van advies of aanbeveling, inclusief maar niet beperkt tot beleggings-, belasting-, juridisch of ander advies, en mag niet worden gebruikt als basis voor een beslissing of actie. In het bijzonder kunnen de werkelijke resultaten en ontwikkelingen op een materiële manier afwijken van een prognose, toekomstgerichte verklaring, mening of verwachting die wordt uitgedrukt in de volgende informatie of op de website van de vennootschap.

Door "ja, ik bevestig en verklaar" te selecteren, krijgt u toegang tot de volgende elektronische informatie, op voorwaarde dat:

(i) u bevestigt en verklaart dat u de hierboven vermelde waarschuwingen en beperkingen hebt gelezen, begrijpt en zult naleven; en

(ii) U bevestigt en verklaart dat:

- u bent niet woonachtig of gedomicilieerd in, en hebt geen toegang tot deze informatie vanuit, de Verenigde Staten (tenzij u een gekwalificeerde institutionele koper ("QIB") bent, zoals gedefinieerd in Rule 144A en op basis van sectie 4(a)(2) van de US Securities Act), Australië, Japan of Zuid-Afrika;

- u bent ofwel (a) een Gekwalificeerde Belegger in de zin van Prospectusverordening 2017/1129, als u zich in de EER bevindt, (b) een Relevante Persoon (zoals hierboven uiteengezet) als u zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt, (c) een Professionele Klant (zoals hierboven uiteengezet) als u zich in Zwitserland bevindt, of (d) een "geaccrediteerde belegger" en een "toegestane klant" (zoals hierboven uiteengezet) als u zich in Canada bevindt;

- u niet woont, verblijft of zich bevindt in een ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegestaan;

- u een persoon bent die deze informatie mag en mag ontvangen; en

- In alle omstandigheden stemt u ermee in om geen informatie van deze website te verzenden of anderszins te verzenden naar een persoon die deze informatie mogelijk niet ontvangt of anderszins de toepasselijke wet- en regelgeving zou overtreden of registratie of licentieverlening zou vereisen.

Ja, ik bevestig en verklaar en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de bovenstaande voorwaarden.

Nee, daar ben ik het niet mee eens